Beste leden,

Hierbij nodigt het bestuur van Z&PV de Veene u uit tot het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering op:

Woensdag 20 april 2022
vanaf 20:00 uur (inloop vanaf 19.30 uur)
in het Clubhuis van Z&PV de Veene aan de Sluiskade te Almelo

De Algemene Ledenvergadering is de jaarlijkse vergadering van Z&PV de Veene en beslist over alle aangelegenheden inzake de vereniging en haar leden. Voor de ledenvergadering zijn uiteraard ook de jeugdleden uitgenodigd. Het bestuur stelt het zeer op prijs alsook de ouders van de jeugdleden de vergadering bezoeken. De ouders van de jeugdleden hebben echter geen stemrecht, zodat zij alleen als toehoorder aanwezig kunnen zijn. Indien u niet aanwezig kunt zijn is het mogelijk een schriftelijke machtiging te geven aan een stemgerechtigd lid van de vereniging.

De agenda:

 1. Opening (20.00 uur)
 2. Ingekomen agendapunten
 3. Vaststellen van de notulen van de vorige algemene vergadering
 4. Terugblik afgelopen periode en vooruitblik komend jaar
 5. Jaarverslagen commissies
 6. Vaststellen van de balans en van de staat van baten en lasten over het afgelopen boekjaar
 7. Verslag van de kascommissie
 8. Verlenen van décharge
 9. Vaststellen van de begroting/contributie voor het volgend boekjaar
 10. Verkiezing Bestuursleden*
 11. Rondvraag
 12. Sluiting  

*)  Voor de vacante functies binnen het bestuur kunt u zich verkiesbaar stellen door dit voor 15 april 2022 kenbaar te maken bij het bestuur (t.a.v. het bestuur – emailadres: bestuur@deveene.nl). De volgende functies zijn vacant:

 • secretaris;
 • algemeen bestuurslid (2 maal);
 • bestuurslid TC zwemmen (2 maal).

De stukken voor deze ledenvergadering, zoals de notulen van de vorige ALV en financiële jaarstukken 2021, liggen ter inzage in het clubhuis op dinsdag 19 april  tussen 19.00 en 20.00 uur. De leden kunnen voorstellen voor de agenda (schriftelijk of via de mail) tot uiterlijk 15 april 2022 bij het bestuur indienen (t.a.v. bestuur – emailadres: bestuur@deveene.nl).

Met vriendelijke groeten,

namens het bestuur,
Herman de Kluizenaar.

Categorieën: algemeen