Beste leden,

Hierbij nodigt het bestuur van Z&PV de Veene u uit tot het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering op:

Vrijdag 12 april 2019
vanaf 20:00 uur (inloop vanaf 19.30 uur)
in het Clubhuis van Z&PV de Veene aan de Sluiskade te Almelo

De Algemene Ledenvergadering is de jaarlijkse vergadering van Z&PV de Veene en beslist over alle aangelegenheden
inzake de vereniging en haar leden. Voor de ledenvergadering zijn uiteraard ook de jeugdleden uitgenodigd. Het bestuur
stelt het zeer op prijs als ook de ouders van de jeugdleden de vergadering bezoeken. De ouders van de jeugdleden hebben
echter geen stemrecht, zodat zij alleen als toehoorder aanwezig kunnen zijn. Indien u niet aanwezig kunt zijn is het
mogelijk een schriftelijke machtiging te geven aan een stemgerechtigd lid van de vereniging.

Voor de vrijgekomen functies binnen het bestuur kunt u zich verkiesbaar stellen door dit voor 31 maart 2019 kenbaar te
maken bij het bestuur (t.a.v. de secretaris – email adres: secretaris@deveene,nl).
Sinds 2017 vacant: Secretaris (ad-interim Ramon Westenberg).

De stukken voor deze ledenvergadering, zoals de notulen van de vorige ALV en financiële jaarstukken 2018, liggen ter
inzage in het clubhuis op maandag 8 april tussen 19.30 en 21.00 uur. De leden kunnen voorstellen voor de agenda
(schriftelijk of via de mail) tot uiterlijk 31 maart 2019 bij het bestuur indienen (t.a.v. de secretaris – email adres:
secretaris@deveene.nl).

Categorieën: algemeen