Beste leden,

Hierbij nodigt het bestuur van Z&PV de Veene haar leden uit tot het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering op:

woensdag 11 april 2018
vanaf 20:00 uur (inloop vanaf 19.30 uur)
in het Clubhuis van Z&PV de Veene aan de Sluiskade te Almelo

De Algemene Ledenvergadering is de jaarlijkse vergadering van Z&PV de Veene en beslist over alle aangelegenheden inzake de vereniging en haar leden. Voor de ledenvergadering zijn uiteraard ook de jeugdleden uitgenodigd. Het bestuur stelt het zeer op prijs als ook de ouders van de jeugdleden de vergadering bezoeken. De ouders van de jeugdleden hebben echter geen stemrecht, zodat zij alleen als toehoorder aanwezig kunnen zijn. Indien u niet aanwezig kunt zijn is het mogelijk een schriftelijke machtiging te geven aan een stemgerechtigd lid van de vereniging.

De agenda:

 1. Opening (20.00 uur)
 2. Ingekomen agendapunten
 3. Vaststellen van de notulen van de vorige algemene vergadering
 4. Jaarverslagen commissies
 5. Vaststellen van de balans en van de staat van baten en lasten over het afgelopen boekjaar
 6. Verslag van de kascommissie
 7. Verlenen van décharge
 8. Vaststellen van de begroting/contributie voor het volgend boekjaar
 9. Verkiezing Bestuursleden*
 10. Rondvraag
 11. Sluiting

*) Voor de vrijgekomen functies binnen het bestuur kunt u zich verkiesbaar stellen door dit voor 31 maart 2018 kenbaar te maken bij het bestuur (t.a.v. de secretaris – email adres: secretaris@deveene,nl).
Uittredend: Penningmeester (Gerard Horst) herkiesbaar,
Sinds 2017 vacant: Secretaris (ad-interim Ramon Westenberg).

De stukken voor deze ledenvergadering, zoals de notulen van de vorige ALV en financiële jaarstukken 2017, liggen ter inzage in het clubhuis op maandag 9 april tussen 19.30 en 21.00 uur. De leden kunnen voorstellen voor de agenda (schriftelijk of via de mail) tot uiterlijk 31 maart 2018 bij het bestuur indienen (t.a.v. de secretaris – email adres: secretaris@deveene.nl).

 

Met vriendelijke groeten,

namens het bestuur,
Ramon Westenberg
secretaris a.i. Z&PV de Veene

Categorieën: algemeen